تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

كنترل و نظارت بر عملكرد مراكز غيردولتي

 

1) هدف:

-برقراری نظارت مستمر و غیرمستمر به منظور ارزیابی عملکرد مؤسسات و مراکز غیردولتی

- آگاهسازی به منظور اصلاح و نظام مند نمودن و ساماندهی اقدامات و فعالیت های مؤسسات و مراکز غیردولتی

- ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات

- افزایش اعتماد و رضایت ارباب رجوع از طریق ارائه خدمات بهتر و دادن آگاهی های لازم.

2) دامنه عملکرد:

مدیرکل- دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری- کمیسیون ماده 26- اداره مشارکتها (دبیرخانه کمیسیون)- معاونت های تخصصی (پیشگیری، اجتماعی، توانبخشی)- اداره بهزیستی شهرستانها- دفتر حراست سازمان و نظارت- کارشناس حقوقی

3) تعاریف:

کمیسیون ماده 26: در اجرای ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مسئولیت صدور مجوز برای مراکز غیردولتی بر عهده سازمان و اعضای این کمیسیون (مدیرکل سازمان، معاونین، مسئول حراست، رئیس اداره مشارکتها، کارشناس حقوقی سازمان) می باشد.

اعضای کمیسیون ماده 26:

- مدیرکل بهزیستي استان (رئیس کمیسیون)

- معاون مشارکت های مردمی (دبیر کمیسیون)

- معاونت های تخصصی (اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری)

- مسئول حراست استان

- مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی

- کارشناس امور حقوقی

- رئیس بهزیستی شهرستان مربوطه حسب مورد و بنا به ضرورت و دعوت دبیر کمیسیون

اعضای نظارت کمیسیون عالی:

- رئیس سازمان بهزیستی کشور (رئیس کمیسیون عالی)

- قائم مقام رئیس سازمان در امور فرهنگی و مشارکتهای مردمی (دبیر کمیسیون)

- رئیس اداره توسعه و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیردولتی

- معاونت های (اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری) و یا مدیر کل معرفی شده از طرف آنها.

- مدیرکل دفتر مرکزی حراست

- مدیرکل دفتر امور حقوقی

- مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی

مراکز غیردولتی:  به واحدهایی اطلاق می گردد که به منظور ارائه خدمات در راستای اهداف سازمان و پس از اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت تأسیس می گردند.

مؤسس: به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت می گردد.

نظارت:  پایش مستمر کلیه فعالیت های مؤسسات و مراکز غیردولتی موضوع دستورالعمل های مصوب سازمان.

نظارت تخصصی: نظارتی است که مطابق با دستورالعمل تخصصی معاونت مربوطه به دو صورت گروهی یا انفرادی و توسط معاون تخصصی، کارشناس مربوطه ستادی، استانی و شهرستان صورت می پذیرد.

نظارت عمومی:  نظارتی است که به دو صورت عالی و استانی صورت می پذیرد. اعضای تیم نظارت عالی و یا نمایندگان تام الاختیار آنان می توانند به صورت گروهی و انفرادی نظارت را انجام دهند.

بازرسی:

عملکردی است غیر مستمر که چگونگی استفاده از امکانات مادی و نیروی انسانی موجود در مؤسسات و مراکز دولتی را با توجه به دستورالعمل ها و راهکارهای پیش بینی شده در راستای اهداف و وظایف تعیین شده مشخص می نماید.

4) شرح فعالیت:

چنانچه در زمان بازدید از سوی اعضای کمیته تخصصی و عمومی استان به صورت انفرادی یا گروهی تخلف در امور تخصصی و عمومی مرکز مشاهده گردد. تذکر به صورت کتبی با امضاء رئیس شهرستان صادر و به صاحب امتیاز مرکز تحویل و رسید دریافت می گردد. که در این تذکر مهلت حداکثر 30 روزه به تخصیص رئیس شهرستان جهت اصلاح امور به صاحب امتیاز داده می شود. بعد ا اتمام مهلت مقرر مجدداً بازدید توسط کارشناس شهرستان صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح امور، موارد به دبیرخانه کمیسیون نظارت استان توسط رئیس شهرستان اعلام می گردد. دبیر کمیسیون نظارت با هماهنگی حوزه تخصصی جلسه ای را با حضور صاحب امتیاز مرکز برگزار و طی آن جلسه موارد تخلف به صورت کتبی با عنوان اخطاراول به نام برده اعلام و به وی حداکثر 15 روز مهلت داده می شود تا نسبت به موارد اقدام نماید. چنانچه بعد از اتمام مهلت مقرر اقدامی از سوی صاحب امتیاز صورت نپذیرد و این موضوع پس از بازدید کارشناس تخصصی استان محرز گردد اخطار دوم توسط کمیسیون نظارت استانی با امضای رئیس کمیسیون صادر می گردد و توسط پست سفارشی برای صاحب امتیاز ارسال می گردد که در اخطار دوم 15 روز به صاحب امتیاز داده می شود که پس از مهت مقرر می بایست از مرکز توسط کارشناس تخصصی استان بازدید بعمل آید در هر مرحله صاحب امتیاز در صورت رفع موارد متخلف باید مراتب را کتباً به اداره بهزیستی شهرستان یا دبیرخانه کمیسیون نظارت استان تحویل نماید. چنانچه بعد از پایان مهلت اخطار دوم موارد تخلف اصلاح نگردد پرونده مؤسسه یا مرکز مربوطه  جهت  تصمیم گیری به کمیسیون عالی نظارت ارسال می گردد.

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان