تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

اخبار

برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان قروه در سال99

دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه در سال 99با حضورفرماندارو سایر اعضای شورای هماهنگی در سالن جلسات …

برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان قروه در سال99

دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه در سال 99با حضورفرماندارو سایر اعضای شورای هماهنگی در سالن جلسات …

برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان قروه در سال99

دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه در سال 99با حضورفرماندارو سایر اعضای شورای هماهنگی در سالن جلسات …

برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان قروه در سال99

دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه در سال 99با حضورفرماندارو سایر اعضای شورای هماهنگی در سالن جلسات …

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان