تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

ثبت متقاضیان دریافت مجوز از سازمان بهزیستی استان کردستان

فرم ثبت اطلاعات متاقاضیان دریفات مجوز از سازمان بهزیستی استان کردستان
مشخصات فردی
1. نام

2. نام خانوادگی

3. نام پدر

4. تصویر اسکن شده

5. اطلاعات سجلی - Cloned
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
محل تولد
محل صدور
نام خانوادگی قبلی
نام مستعار یا لقب
تاریخ صدور المثنی
علت صدور مجدد شناسنامه
       فرم ثبت اطلاعات متاقاضیان دریفات مجوز از سازمان بهزیستی استان کردستان
6. وضعیت تاهل
صفحه 1 / 4

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان