تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

تذکر مهم

اطلاعات و نظرات شما سازمان بهزیستی استان کردستان را یاری خواهد داد تا به نحو احسن به وظایف خویش عمل نماید. خواهشمند است در پر کردن فرم زیر نهایت دقت را بنمایید و یقین داشته باشید که اطلاعات شخصی شما کاملا محرمانه خواهد بود.

فرم ثبت نظر سنجی ارباب رجوع

1. آیااطلاع رسانی وراهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شماارائه شده است؟
2. نام فردیاافرادی که مناسبترین برخوردوهمکاری راباشماداشته اندمرقوم فرمایید

3. نام فردیاافرادی که برخوردنامناسبی باشماداشته اند،مرقوم فرمایید

4. آیاخدمت موردنظرشمادرموعدمقررانجام شده است
5. نحوه برخوردکارکنان با شماچگونه بوده است?
6. چنانچه درخواست خلاف مقررات ازجنابعالی شده است،لطفاآن رامرقوم فرمایید باذکرموردوفردموردنظز):

 
7. لطفانظرات و پیشنهادات خودرابرای اصلاح اموربنویسید:

8. درصورت تمایل این قسمت راتکمیل کنید نام ونام خانوادگی:

9. شماره تماس:

صفحه 1 / 1

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان