تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

روش اجرایی توانمند سازی مددجویان

Eform

1) هدف:
توانمندسازی خانواده پس از طی دوره سه ساله حمایت و دستیابی خانواده به استقلال اقتصادی و بازتوانی.
2) دامنه عملکرد:
مددکار- رئیس مجتمع- رئیس شهرستان- معاون اشتغال- معاون امور اجتماعی- کارشناس مسئول امور زنان و خانواده- مدیرکل- معاون پشتیبانی
3) تعاریف:
توانمندسازی و بازتوانی: ایجاد و ارتقاء توانائیها و گسترش دایره انتخابی راهبردی فردی و اجتماعی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار و اعضای آنها و برخورداری آنها از فرصتها جهت تغییر وضعیت زندگی.
خانواده های زن سرپرست و نیازمند: خانواده هایی که بدلیل نبود سرپرست و یا از کارافتادگی سرپرست توان امرار معاش خانواده را نداشته و تحت حمایت سازمان قرار گرفته اند.
حمایت: 
مستمر: کمک هزینه ماهانه ای است که بر اساس بعد خانوار و دستورالعمل جاری به خانواده تعلق می گیرد.
غیرمستمر: کمک های موردی که برا ساس دستورالعمل در طول حمایت به خانواده تعلق می گیرد.
4) شرح عملیات:
متقاضی (زن سرپرست خانوار یا خانواده نیازمند) تقاضای حمایت و پذیرش در بهزیستی را به رئیس بهزیستی شهرستان ارائه و پس از بررسی های مددکاری و تکمیل مدارک لازم توسط مددکار اجتماعی پرونده در کمیته سطح 1 که یکی از وظایف آن برقراری مستمری می باشد طرح می گردد و پس از طرح نظرات اعضاء (مددکار، مسئول مددکاری و رئیس مجتمع) و تأ یید نیازمندی خانواده نسبت به تشکیل پرونده، استعلام، تهیه گزارش و معرفی مددجو به بانک جهت افتتاح حساب اقدام می گردد. جهت بازتوانی و استقلال خانواده های تحت پوشش مددکار مربوطه نسبت به تدوین برنامه کمکی اقدام نموده و شرایط بازتوانی و نیروهای کارآمد خانواده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و با توجه به شرایط و مشاوره های متعدد در صورت نیاز جهت به معرفی افراد یا فرد مورد نیاز به مراکز فنی و حرفه ای اقدام و نسبت به پرداخت سرمایه کار یا وام اشتغال پس از تأیید مورد در کمیته بازتوانی اقدام می نماید و شش ماه حمایت پس از دریافت سرمایه کار یا وام جهت ثبات شغل ضروری می باشد.
 5) مراجع، ضمائم، پیوستها:
دستورالعمل جامع حمایتهای اجتماعی و دستورالعمل دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی کشور.
يادداشت ها:
يادداشت 1: در برنامه كمكي ابتدا خدمات مشاوره اي جهت توجيه مددجو و بررسي وضعيت جسمي و رواني و آمادگي جهت اشتغال ارائه گرديده، سپس با توجه به پيش نياز بودن مهارت حرفه اي نسبت به معرفي فرد به مراكز فني و حرفه اي با توجه به علاقه و توانايي اقدام و پس از آن از تسهيلات سازمان شامل سرمايه كار، بلاعوض و يا وام اشتغال با بهره كم و بازپرداخت مناسب استفاده مي گردد.

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان